Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van “ONS Fiber”.
2.  ONS Fiber: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONS Fiber Parts & Tools B.V., statutair gevestigd te Hendrik- Ido-Ambacht en kantoorhoudende te Alblasserdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken  onder nummer 24423042, of een aan haar gelieerde onderneming, die de gebruiker is van deze algemene voorwaarden.
3.  Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van ONS Fiber, dan wel met wie ONS Fiber  een Overeenkomst aangaat of met wie ONS Fiber in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
4.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen ONS Fiber en Koper ter zake de levering van goederen en/of diensten, met inbegrip van  deze Algemene Voorwaarden.
5.  Schriftelijk: berichtgeving via papier en via email.
Artikel 2: Toepasselijkheid en Aanbiedingen
1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen ONS Fiber en  Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten,  hoe ook tot stand gekomen.
3.  De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.  Offertes van ONS Fiber gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de termijn komt de  aanbieding c.q. de offerte automatisch te vervallen en kan daar geen rechten meer aan worden ontleend.
5.  Aan reclamemateriaal, brochures, verkoopdocumentatie en websites e.d. van ONS Fiber kunnen geen rechten worden ontleend.
6.  Aanbiedingen en offertes van ONS Fiber zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging  tot het plaatsen van een opdracht c.q. het aangaan van een Overeenkomst. Het staat ONS Fiber vrij om zonder opgave van redenen  gegeven opdrachten niet te aanvaarden, althans om Overeenkomsten niet te sluiten.
7.  Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar andere talen. Indien er enige strijdigheid bestaat  tussen de Nederlandse versie en een vertaalde versie, is de Nederlandse versie leidend.
Artikel 3: Overeenkomst
1.  Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten komen tot stand na een schriftelijke (opdracht) bevestiging van  ONS Fiber aan Koper dan wel na (begin van) de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door ONS Fiber dan wel door een andere  (stilzwijgende) aanvaarding door ONS Fiber.
2.  Ingeval van online bestellingen komt de overeenkomst tot stand wanneer Koper de (online) bestelling(procedure) heeft afgerond en  ONS Fiber Koper een orderbevestiging heeft verzonden.
3.  Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk uitdrukkelijk worden overeengekomen.
4.  Koper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan ONS Fiber verstrekte informatie. ONS Fiber is niet  aansprakelijk bij onjuistheden in gegevens, door, namens of in opdracht van Koper verstrekt.
Artikel 4: Leveringen
1.  ONS Fiber voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
2.  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van goederen ‘af fabriek’.
3.  Ingeval is overeengekomen dat levering van goederen plaatsvindt op een bepaald afleveradres, bepaalt ONS Fiber de wijze van  verzending c.q. levering. ONS Fiber is gerechtigd de bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen. (Af)levering heeft in dat geval  plaatsgevonden wanneer de goederen -waarvoor ONS Fiber het transport verzorgt c.q. laat verzorgen- zijn aangekomen bij het in de  (order)bevestiging en/of transportdocument genoemde afleveradres, zijn gelost en vervolgens door Koper in ontvangst zijn genomen  door ondertekening van het transportdocument, afleveringsbon of ander soortgelijk document.
4.  Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Koper.
5. ONS Fiber is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.
6.  Alle (leverings)termijnen worden door ONS Fiber bij benadering vastgesteld en worden nimmer als fatale termijn aangemerkt. ONS  Fiber zal zich inspannen de opgegeven of overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk na te komen.
7.  Indien ONS Fiber op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Koper.
8.  Koper heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake een te late levering.
Artikel 5: Prijzen en betalingen
1.  Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders is vermeld.
2.  Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
3.  Het factuurbedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening.
4.  ONS Fiber behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (volledige) vooruitbetaling te verlangen alvorens te leveren.
5.  Indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de  prijzen van grondstoffen of in de te leveren goederen zelf, in lonen, in valutakoersen, in- en uitvoerrechten etc., dan is ONS Fiber  gerechtigd die prijswijzigingen aan Koper door te berekenen.
6.  Koper is niet gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen jegens ONS Fiber op te schorten.
7.  Indien betaling binnen de geldende termijn uitblijft, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een contractuele rente  verschuldigd van 2% bovenop de alsdan geldende
wettelijke handelsrente. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag,  dit met een minimum van € 250.
8.  Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook  indien Koper te dien aanzien anders aangeeft.
9.  Koper zal op eerste verzoek en ten genoegen van ONS Fiber (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn  verplichtingen jegens ONS Fiber. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van ONS Fiber voldoet, is  laatstgenoemde gerechtigd de levering van goederen en/of diensten onmiddellijk op te schorten en is Koper in verzuim, zonder dat  daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1.  ONS Fiber behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van ONS Fiber op Koper,  uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen  vindt eigendomsoverdracht van de geleverde goederen plaats.
2.  Indien door ONS Fiber geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan ONS Fiber zich de eigendom van  de geleverde goederen heeft voorbehouden, is ONS Fiber gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst,  en wordt ONS Fiber voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te  nemen en is Koper verplicht ONS Fiber in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten  en terreinen, één en ander onverminderd het recht van ONS Fiber om van Koper (volledige) schadevergoeding te vorderen.
3.  Het is Koper verboden op de door ONS Fiber geleverde en nog niet betaalde zaken een pandrecht ten behoeve van een derde te  vestigen noch deze zaken te bezwaren met enig ander (beperkt) recht.
Artikel 7: Reclameren
1.  Direct bij levering dienen de geleverde goederen door Koper op gebreken te worden gecontroleerd.
2.  Klachten over door ONS Fiber geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 5 dagen na levering van de betreffende goederen  en/of diensten schriftelijk en onder opgave van de aard van de klachten/gebreken, aan ONS Fiber kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke  waarvan elke aanspraak jegens ONS Fiber ter zake (beweerdelijke) gebreken vervalt.
3.  Geringe beschadigingen/afwijkingen die de gebruiksmogelijkheid van de goederen niet (wezenlijk) beïnvloeden kunnen niet als gebrek  worden aangemerkt.
4.  Een klacht schort de betalingsverplichting van Koper jegens ONS Fiber niet op.
5.  Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan ONS Fiber verstrekte  gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 8: Garantie en Aansprakelijkheid
1. ONS Fiber staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en/of diensten in overeenstemming met hetgeen  Koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.
2.  Eventuele verplichtingen voortvloeiende uit garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van ONS Fiber en/of de  fabrikant van de goederen gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
3.  Afwijkingen ten aanzien van geleverde goederen welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke  normen kunnen geen aanleiding vormen tot enige aanspraak/vordering op ONS Fiber, noch leiden tot de plicht van ONS Fiber tot  vervanging van de geleverde goederen.
4.  De aansprakelijkheid van ONS Fiber is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de  aansprakelijkheidsverzekering van ONS Fiber wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van genoemde  verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van ONS Fiber beperkt tot de factuurbedragen die door ONS Fiber ter zake  de opdracht c.q. Overeenkomst in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
5.  ONS Fiber is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik door Koper van de geleverde goederen,  bijvoorbeeld ingeval schade of een gebrek aan de goederen is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of indien Koper en/of derden  wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen ofwel de goederen hebben aangewend voor  doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd.
6.  ONS Fiber is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, schade door bedrijfsstagnatie,  verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade e.d.
7.  Koper vrijwaart ONS Fiber voor alle aanspraken van derden verband houdende met de Overeenkomst.
8.  Iedere vordering op ONS Fiber, tenzij deze door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan  van de vordering.
Artikel 9: Intellectuele eigendom
1.  Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de in het kader van de Overeenkomst door ONS Fiber ontwikkelde of ter beschikking gestelde  goederen en/of diensten, waaronder maar niet uitsluitend merknamen, handelsnamen, auteursrechten e.d., berusten uitsluitend bij  ONS Fiber. Koper zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.
2.  Alle tekeningen, schetsen, schema's, ontwerpen, berekeningen etc. (hierna: tekeningen e.d.), door ONS Fiber of in opdracht van ONS  Fiber vervaardigd, zijn eigendom van ONS Fiber en blijven dat ook nadat de Overeenkomst is uitgevoerd. Tekeningen e.d. mogen  zonder schriftelijke toestemming van ONS Fiber, noch geheel, noch gedeeltelijk, vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter  hand worden gesteld, voor welk doel dan ook.
3. Tekeningen e.d. dienen op eerste verzoek van ONS Fiber aan ONS Fiber te worden geretourneerd.
4.  Ingeval van productie en/of levering door ONS Fiber van goederen aan de hand van tekeningen, ontwerpen etc. of andere wijzigingen,  alles in de ruimste zin van het woord, van Koper ontvangen of van derden ontvangen, staat Koper er voor in dat door de vervaardiging  en/of levering van die goederen geen octrooi-, merken- of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht van derden wordt aangetast en  vrijwaart Koper ONS Fiber tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.
5.  Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is ONS Fiber  gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van Koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen,  onverminderd de aanspraken van ONS Fiber op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat ONS Fiber tot enige  schadevergoeding aan Koper gehouden is.
Artikel 11: Overmacht
1. Ingeval ONS Fiber door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor  de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de  Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van  overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding.
2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ONS Fiber onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar  verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van ONS Fiber kan  worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die  omstandigheden worden onder andere gerekend: stakingen, stagnatie of andere (interne) problemen bij ONS Fiber of door haar  ingeschakelde derden, of door de overheid opgelegde maatregelen.
Artikel 12: Ontbinding
1.  ONS Fiber is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst  geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te  ontbinden: (i) indien het faillissement of de surseance van betaling van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of; (ii) indien Koper  zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; (iii) indien Koper niet langer  in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen, of; (iv) indien Koper tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
2.  Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van ONS Fiber op Koper direct en volledig opeisbaar.
Artikel 13: Overige bepalingen
1.  In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van  kracht blijven. ONS Fiber zal dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel  mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.  ONS Fiber is gerechtigd om eventuele vorderingen van Koper op ONS Fiber uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen  van ONS Fiber op Koper uit welke hoofde dan ook.
3.  ONS Fiber is gerechtigd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
4.  De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Koper niet aan een derden worden overgedragen, tenzij ONS Fiber  daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
1.  Op de rechtsverhouding tussen ONS Fiber en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het  Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.  Voor zover dwingend rechtelijke regels niet anders voorschrijven, zullen geschillen tussen ONS Fiber en Koper worden voorgelegd  aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement waarin ONS Fiber is gevestigd. ONS Fiber heeft evenwel het recht om  een geschil te laten beslechten overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal  alsdan bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam en de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.  Geschillen tussen ONS Fiber en Koper die is gevestigd in China, India, Japan, Turkije en de Verenigde Staten zullen uitsluitend  worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam