leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 1: Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van “ONS Fiber”.
2. ONS Fiber: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONS Fiber Parts & Tools B.V., statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en kantoorhoudende te Alblasserdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 24423042, of een aan haar gelieerde onderneming, die de gebruiker is van deze algemene voorwaarden.
3. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van ONS Fiber, dan wel met wie ONS Fiber een Overeenkomst aangaat of met wie ONS Fiber in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ONS Fiber en Koper ter zake de levering van goederen en/of diensten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.
5. Schriftelijk: berichtgeving via papier en via email.
Artikel 2: Toepasselijkheid en Aanbiedingen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen ONS Fiber en Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten, hoe ook tot stand gekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Offertes van ONS Fiber gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de termijn komt de aanbieding c.q. de offerte automatisch te vervallen en kan daar geen rechten meer aan worden ontleend.
5. Aan reclamemateriaal, brochures, verkoopdocumentatie en websites e.d. van ONS Fiber kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Aanbiedingen en offertes van ONS Fiber zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht c.q. het aangaan van een Overeenkomst. Het staat ONS Fiber vrij om zonder opgave van redenen gegeven opdrachten niet te aanvaarden, althans om Overeenkomsten niet te sluiten.
7. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar andere talen. Indien er enige strijdigheid bestaat tussen de Nederlandse versie en een vertaalde versie, is de Nederlandse versie leidend.
Artikel 3: Overeenkomst
1. Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten komen tot stand na een schriftelijke (opdracht) bevestiging van ONS Fiber aan Koper dan wel na (begin van) de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door ONS Fiber dan wel door een andere (stilzwijgende) aanvaarding door ONS Fiber.
2. Ingeval van online bestellingen komt de overeenkomst tot stand wanneer Koper de (online) bestelling(procedure) heeft afgerond en ONS Fiber Koper een orderbevestiging heeft verzonden.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk uitdrukkelijk worden overeengekomen.
4. Koper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan ONS Fiber verstrekte informatie. ONS Fiber is niet aansprakelijk bij onjuistheden in gegevens, door, namens of in opdracht van Koper verstrekt.
Artikel 4: Leveringen
1. ONS Fiber voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van goederen ‘af fabriek’.
3. Ingeval is overeengekomen dat levering van goederen plaatsvindt op een bepaald afleveradres, bepaalt ONS Fiber de wijze van verzending c.q. levering. ONS Fiber is gerechtigd de bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen. (Af)levering heeft in dat geval plaatsgevonden wanneer de goederen -waarvoor ONS Fiber het transport verzorgt c.q. laat verzorgen- zijn aangekomen bij het in de (order)bevestiging en/of transportdocument genoemde afleveradres, zijn gelost en vervolgens door Koper in ontvangst zijn genomen door ondertekening van het transportdocument, afleveringsbon of ander soortgelijk document.
5. Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Koper.
6. ONS Fiber is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.
7. Alle (leverings)termijnen worden door ONS Fiber bij benadering vastgesteld en worden nimmer als fatale termijn aangemerkt. ONS Fiber zal zich inspannen de opgegeven of overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk na te komen.
8. Indien ONS Fiber op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Koper.
9. Koper heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake een te late levering.
Artikel 5: Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders is vermeld.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
3. Het factuurbedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening.
4. ONS Fiber behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (volledige) vooruitbetaling te verlangen alvorens te leveren.
5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren goederen zelf, in lonen, in valutakoersen, in- en uitvoerrechten etc., dan is ONS Fiber gerechtigd die prijswijzigingen aan Koper door te berekenen.
6. Koper is niet gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen jegens ONS Fiber op te schorten.
7. Indien betaling binnen de geldende termijn uitblijft, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 2% bovenop de alsdan geldende
wettelijke handelsrente. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 250.
8. Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook indien Koper te dien aanzien anders aangeeft.
9. Koper zal op eerste verzoek en ten genoegen van ONS Fiber (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ONS Fiber. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van ONS Fiber voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van goederen en/of diensten onmiddellijk op te schorten en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. ONS Fiber behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van ONS Fiber op Koper, uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen vindt eigendomsoverdracht van de geleverde goederen plaats.
2. Indien door ONS Fiber geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan ONS Fiber zich de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is ONS Fiber gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, en wordt ONS Fiber voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Koper verplicht ONS Fiber in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van ONS Fiber om van Koper (volledige) schadevergoeding te vorderen.
3. Het is Koper verboden op de door ONS Fiber geleverde en nog niet betaalde zaken een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen noch deze zaken te bezwaren met enig ander (beperkt) recht.
Artikel 7: Reclameren
1. Direct bij levering dienen de geleverde goederen door Koper op gebreken te worden gecontroleerd.
2. Klachten over door ONS Fiber geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 5 dagen na levering van de betreffende goederen en/of diensten schriftelijk en onder opgave van de aard van de klachten/gebreken, aan ONS Fiber kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ONS Fiber ter zake (beweerdelijke) gebreken vervalt.
3. Geringe beschadigingen/afwijkingen die de gebruiksmogelijkheid van de goederen niet (wezenlijk) beïnvloeden kunnen niet als gebrek worden aangemerkt.
4. Een klacht schort de betalingsverplichting van Koper jegens ONS Fiber niet op.
5. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan ONS Fiber verstrekte gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 8: Garantie en Aansprakelijkheid
1. ONS Fiber staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en/of diensten in overeenstemming met hetgeen Koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.
2. Eventuele verplichtingen voortvloeiende uit garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van ONS Fiber en/of de fabrikant van de goederen gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
3. Afwijkingen ten aanzien van geleverde goederen welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen kunnen geen aanleiding vormen tot enige aanspraak/vordering op ONS Fiber, noch leiden tot de plicht van ONS Fiber tot vervanging van de geleverde goederen.
4. De aansprakelijkheid van ONS Fiber is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van ONS Fiber wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van ONS Fiber beperkt tot de factuurbedragen die door ONS Fiber ter zake de opdracht c.q. Overeenkomst in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
5. ONS Fiber is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik door Koper van de geleverde goederen, bijvoorbeeld ingeval schade of een gebrek aan de goederen is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of indien Koper en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen ofwel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd.
6. ONS Fiber is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade e.d.
7. Koper vrijwaart ONS Fiber voor alle aanspraken van derden verband houdende met de Overeenkomst.
8. Iedere vordering op ONS Fiber, tenzij deze door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 9: Intellectuele eigendom
1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de in het kader van de Overeenkomst door ONS Fiber ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen en/of diensten, waaronder maar niet uitsluitend merknamen, handelsnamen, auteursrechten e.d., berusten uitsluitend bij ONS Fiber. Koper zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.
2. Alle tekeningen, schetsen, schema's, ontwerpen, berekeningen etc. (hierna: tekeningen e.d.), door ONS Fiber of in opdracht van ONS Fiber vervaardigd, zijn eigendom van ONS Fiber en blijven dat ook nadat de Overeenkomst is uitgevoerd. Tekeningen e.d. mogen zonder schriftelijke toestemming van ONS Fiber, noch geheel, noch gedeeltelijk, vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand worden gesteld, voor welk doel dan ook.
3. Tekeningen e.d. dienen op eerste verzoek van ONS Fiber aan ONS Fiber te worden geretourneerd.
4. Ingeval van productie en/of levering door ONS Fiber van goederen aan de hand van tekeningen, ontwerpen etc. of andere wijzigingen, alles in de ruimste zin van het woord, van Koper ontvangen of van derden ontvangen, staat Koper er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die goederen geen octrooi-, merken- of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht van derden wordt aangetast en vrijwaart Koper ONS Fiber tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.
5. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is ONS Fiber gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van Koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van ONS Fiber op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat ONS Fiber tot enige schadevergoeding aan Koper gehouden is.
Artikel 11: Overmacht
1. Ingeval ONS Fiber door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ONS Fiber onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van ONS Fiber kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend: stakingen, stagnatie of andere (interne) problemen bij ONS Fiber of door haar ingeschakelde derden, of door de overheid opgelegde maatregelen.
Artikel 12: Ontbinding
1. ONS Fiber is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden: (i) indien het faillissement of de surseance van betaling van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of; (ii) indien Koper zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; (iii) indien Koper niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen, of; (iv) indien Koper tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van ONS Fiber op Koper direct en volledig opeisbaar.
Artikel 13: Overige bepalingen
1. In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. ONS Fiber zal dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2. ONS Fiber is gerechtigd om eventuele vorderingen van Koper op ONS Fiber uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen van ONS Fiber op Koper uit welke hoofde dan ook.
3. ONS Fiber is gerechtigd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Koper niet aan een derden worden overgedragen, tenzij ONS Fiber daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de rechtsverhouding tussen ONS Fiber en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Voor zover dwingend rechtelijke regels niet anders voorschrijven, zullen geschillen tussen ONS Fiber en Koper worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement waarin ONS Fiber is gevestigd. ONS Fiber heeft evenwel het recht om een geschil te laten beslechten overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal alsdan bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam en de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Geschillen tussen ONS Fiber en Koper die is gevestigd in China, India, Japan, Turkije en de Verenigde Staten zullen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam


GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY
Article 1: Definitions
In these general terms and conditions of sale and delivery the following terms have the following meaning:
1. General Term and Conditions: these General Terms and Conditions of “ONS Fiber”.
2. ONS Fiber: the private limited company ONS Fiber Parts & Tools B.V., having its registered office in Hendrik-Ido-Ambacht and having a place of business in Alblasserdam, registered in the commercial register of the Chamber of Commerce and Factories under number 24423042, or an undertaking affiliated with it, who is the user of these general terms and conditions.
3. Buyer: every natural person or legal entity who purchases goods and/or services from ONS Fiber, or with whom ONS Fiber enters into an Agreement or with whom ONS Fiber negotiates to make an Agreement.
4. Agreement: the agreement between ONS Fiber and the Buyer with regard to the delivery of goods and/or services, including these General Terms and Conditions.
5. In writing/written: messages via paper and via email.
Article 2: Applicability and Offers
1. These General Terms and Conditions apply to all quotes, offers, advice and agreements between ONS Fiber and the Buyer, unless explicitly otherwise agreed in writing.
2. These General Terms and Conditions also apply to all quotes, offers, advice and agreements, howsoever made.
3. The applicability of any general terms and conditions (of purchasing) of the Buyer is explicitly rejected.
4. Offers of ONS Fiber apply for a period of 30 days, unless otherwise agreed. After the end of the term the quote or the offer will automatically lapse and no further rights can be derived therefrom.
5. No rights can be derived from advertising material, brochures, sales documentation and websites and the like of ONS Fiber.
6. Quotes and offers of ONS Fiber are fully without commitment and are revocable and must be deemed an invitation to place an assignment or enter into an Agreement. ONS Fiber is free to not accept assignments or not make Agreements, without giving any reason therefore.
7. These General Terms and Conditions have been drawn up in Dutch and translated into other languages. If there is any conflict between the Dutch version and a translated version, the Dutch version is decisive.
Article 3: Agreement
1. Agreements concerning the delivery of goods and/or services are created after a written (assignment) confirmation from ONS Fiber to the Buyer or after (the start of) the de facto performance of the Agreement by ONS Fiber or by means tacit or other acceptance by ONS Fiber.
2. In the event of online orders, the agreement is created when the Buyer has completed the (online) order (procedure) and ONS Fiber has sent an order confirmation to the Buyer.
3. Changes in the Agreement can only be explicitly agreed in writing.
4. The Buyer is responsible for the accuracy and completeness of the information which he has provided to ONS Fiber. ONS Fiber is not liable in the event of inaccuracies in data provided by, on behalf of or on instruction of the Buyer.
Article 4: Deliveries
1. ONS Fiber will provide all services on the basis of a best-efforts obligation.
2. Unless otherwise agreed the delivery of goods will be ‘ex factory’.
3. In the event it has been agreed that delivery of goods will take place at a specific delivery address, ONS Fiber will determine the method of shipment or delivery. ONS Fiber is entitled to charge the delivery costs to the Buyer. Delivery will in such case have been effected when the goods – for which ONS Fiber takes care of the transport – have arrived at the delivery address stated in the (order) confirmation and/or transport document, have been unloaded and then taken into receipt by the Buyer by signing of the transport document, delivery note or other similar document.
5. As of the time of delivery the goods are at the Buyer's expense and risk.
6. ONS Fiber is at all times entitled to deliver in part deliveries.
7. All (delivery) dates are fixed by ONS Fiber as approximates and time is never deemed of the essence. ONS Fiber will endeavour to comply with the specified or agreed (delivery) dates as much as possible.
8. If ONS Fiber is aware of a circumstance which may stand in the way of timely delivery, it will consult with the Buyer.
9. The Buyer is never entitled to any compensation relating to a late delivery.
Article 5: Prices and Payments
1. All prices are in euros and are exclusive of VAT, unless stated otherwise.
2. Unless otherwise agreed, payment is to be made within thirty calendar days after the invoice date.
3. The invoice amount must be paid without any withholding or set-off.
4. ONS Fiber expressly reserves the right to demand (full) payment in advance.
5. If circumstances arise after the creation of the Agreement that have an influence on the cost price, such as changes in the prices of raw materials or in the goods to be delivered themselves, in salaries, in exchange rates, import and export duties, etc., ONS Fiber is entitled to pass those price changes on to the Buyer.
6. The Buyer is not entitled to suspend its (payment) obligations to ONS Fiber.
7. If payment is not made within the applicable term, the Buyer will be in default by operation of the law. In such case, the Buyer will owe contractual interest of 2% on top of the statutory commercial interest applicable at that time. The extrajudicial collection costs at such time are fixed at 15% of the outstanding amount, with a minimum of € 250.
8. Payments will first be put to payment of interest and costs and then to the oldest outstanding principal sum(s), even if the Buyer states otherwise in this respect.
9. Upon first request from and to the satisfaction of ONS Fiber, the Buyer will give (satisfactory) security for the performance of its obligations to ONS Fiber. If the Buyer does not immediately satisfy a request of ONS Fiber to this effect, the latter is entitled to immediately suspend the delivery of goods and/or services and the Buyer will be in default, without the need for any notice of default.
Article 6: Retention of title
1. ONS Fiber retains title to all goods delivered by it, until all claims of ONS Fiber against the Buyer, by any virtue whatsoever, including interest and costs, have been paid in full. Only after full payment of all claims will title to the delivered goods be transferred.
2. If ONS Fiber has not obtained payment of the payable claims with regard to which ONS Fiber has retained title to the delivered goods, ONS Fiber is entitled, without notice of default and without judicial intervention, and ONS Fiber is hereby irrevocably authorised by the Buyer in so far as necessary to retrieve its goods and the Buyer is obliged to allow ONS Fiber access to all rooms and premises accessible to and/or in use by it, without prejudice to the right of ONS Fiber to demand (full) compensation from the Buyer.
3. The Buyer is prohibited from encumbering the goods delivered by ONS Fiber that have not yet been paid for with a pledge on behalf of a third party and from encumbering said goods with any other (qualified) right.
Article 7: Complaints
1. Immediately upon delivery, the delivered goods must be inspected by the Buyer for defects.
2. Complaints regarding goods delivered and/or services provided by ONS Fiber must be reported to ONS Fiber within 5 days after delivery/provision of the relevant goods and/or services in writing, stating the nature of the complaints/defects, absent which every claim against ONS Fiber relating to (alleged) defects lapses.
3. Minor damage/deviations that do not (essentially) affect the possibility for using the goods cannot be deemed a defect.
4. A complaint will not suspend the Buyer's payment obligation to ONS Fiber.
5. The Buyer is responsible for the consequences of ambiguity and/or conflicts in information the Buyer has provided to ONS Fiber that may be relevant for the performance of the Agreement.
Article 8: Guarantee and Liability
1. ONS Fiber guarantees the quality of the goods and/or services delivered by it in accordance with what the Buyer is entitled to expect on the basis of the Agreement.
2. Any obligations ensuing from guarantees never go further than the obligations of ONS Fiber’s supplier and/or the producer of the goods pursuant to the guarantee conditions of said supplier and/or producer.
3. Deviations relating to delivered goods that are acceptable from a technical perspective in accordance with the applicable customary standards cannot give cause for any claim against ONS Fiber, nor lead to an obligation of ONS Fiber to replace the delivered goods.
4. ONS Fiber's liability is always limited to the amount that is paid out in the relevant case under ONS Fiber's liability insurance. If no payment is made under said insurance, for whatever reason, ONS Fiber's liability is limited to the invoice amounts that ONS Fiber charges with regard to the assignment / Agreement and that have been paid in time.
5. ONS Fiber is never liable for damage as a result of inappropriate use by the Buyer of the delivered goods, e.g. in the event damage or a defect has arisen in the goods as a result of incorrect use or if the Buyer and/or third parties have made changes or attempted to make changes to the goods or have used the goods for purposes for which they are not intended.
6. ONS Fiber is never liable for indirect damage or consequential damage, such as lost profit, damage due to stagnation in business operations, losses, costs made to prevent or determine consequential damage and the like.
7. The Buyer indemnifies ONS Fiber against all claims of third parties in connection with the Agreement.
8. Every claim against ONS Fiber will lapse, unless it has been acknowledged by ONS Fiber, simply as a result of the passing of twelve months after the claim arises.
Article 9: Intellectual Property
1. All Intellectual Property Rights in respect of the goods and/or services provided or made available by ONS Fiber within the context of the Agreement, including but not excluded to brand names, trade names, copyrights and the like, belong exclusively to ONS Fiber. The Buyer will refrain from any form of infringement of these rights.
2. All drawings, sketches, schedules, designs, calculations, etc. (hereinafter: drawings and the like) produced by ONS Fiber or on instruction of ONS Fiber are the property of ONS Fiber and remain the property of ONS Fiber after the Agreement has been performed. Drawings and the like may not, without the written consent from ONS Fiber, be reproduced or shown or presented to third parties, for whatever purpose, either in whole or in part.
3. Drawings and the like must be returned to ONS Fiber upon first request from ONS Fiber.
4. In the event of production and/or delivery by ONS Fiber of goods based on drawings, designs, etc. or changes, all in the broadest sense of the word, received from the Buyer or from third parties, the Buyer guarantees that the production and/or delivery of said goods does not infringe any patent right, trademark right or any other intellectual or other property right of third parties, and the Buyer indemnifies ONS Fiber against all claims ensuing therefrom.
5. If a third party objects to the production and/or delivery on the basis of any alleged right, ONS Fiber is entitled to immediately cease the production and/or delivery and to demand compensation of the costs incurred from the Buyer, without prejudice to ONS Fiber’s entitlement to any further compensation, without ONS Fiber being bound to pay any compensation to the Buyer.
Article 11: Force Majeure
1. In the event ONS Fiber cannot perform its obligations to the Buyer due to force majeure, said obligations will be suspended for the duration of the force majeure situation. If the force majeure situation has lasted one month, both parties have the right to terminate the Agreement in writing in whole or in part in so far as such termination is reasonably necessary. In the event of force majeure, the Buyer is not entitled to any compensation or damages.
2. Force majeure means any circumstance beyond the control of ONS Fiber, which hinders the performance of its obligations to the Buyer in whole or in part, or in consequence of which performance cannot reasonably be demanded of ONS Fiber, regardless of whether that circumstance was foreseeable at the time the Agreement was made. Said agreements include: strikes, stagnation or other internal or other problems at ONS Fiber or third parties engaged by it, or measures imposed by the government.
Article 12: Termination
1. ONS Fiber is entitled, without prejudice to the right to compensation and/or its right to suspend obligations under the Agreement in whole or in part, to terminate the Agreement without prior notice of default, in whole or in part, in writing: (i) if the Buyer is declared bankrupt or granted suspension of payments; or (ii) if the Buyer ceases its business activities, transfers, liquidates or ceases its business (in part); or (iii) if the Buyer can no longer be deemed able to perform its obligations; or (iv) if the Buyer fails in the performance of the Agreement.
2. If the Agreement is terminated, the claims of ONS Fiber against the Buyer will be immediately due in full.
Article 13: Other provisions
1. In the event that a provision in these General Terms and Conditions is void or is avoided, the other provisions will remain in effect in full. ONS Fiber will then draw up a new provision to replace the void/avoided provision, in which the purport of the void/avoided provision will be observed as much as possible.
2. ONS Fiber has the right to set off any claims of the Buyer from ONS Fiber by any virtue whatsoever against claims of ONS Fiber from the Buyer by any virtue whatsoever.
3. ONS Fiber has the right to engage third parties for the performance of the Agreement.
4. The Buyer cannot transfer rights and obligations under the Agreement to third parties unless ONS Fiber has expressly granted written consent therefore.
Article 14: Applicable law and Disputes
1. The legal relationship between ONS Fiber and the Buyer is exclusively governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
2. In so far as mandatory law does not prescribe otherwise, disputes between ONS Fiber and the Buyer will be submitted to the competent court in the district in which ONS Fiber is based. ONS Fiber has the right to have a dispute adjudicated in accordance with the Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute. In such
case, the arbitration tribunal will comprise one arbitrator. The place of arbitration will be Rotterdam and the proceedings will be conducted in Dutch. Disputes between ONS Fiber and Buyers based in China, India, Japan, Turkey and the United States of America will only be adjudicated in accordance with the Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute.
These General Terms and Conditions have been filed with the Chamber of Commerce in Rotterdam.Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.